Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
Kiedy następuje przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie długu to pojęcie, które regulują przepisy prawne. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, przeterminowanie pożyczki pozabankowej następuje po upływie 3 lat. Przedawnienie pożyczki od osoby prywatnej ma miejsce dopiero po 6 latach. Termin przedawnienia długu jest liczony od ostatecznego terminu spłaty zobowiązania finansowego.

Przedawnienie długu – czy jest możliwe?

Czy długi ulegają przedawnieniu? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w art. 118 Terminy przedawnienia roszczeń Kodeksu cywilnego, przeterminowanie długu zależy od formy pożyczania. Duże znaczenie ma fakt, czy pożyczka została udzielona przez osobę prywatną czy też w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne! Przedawnienie długu jest możliwe tylko wtedy, gdy pożyczkobiorca posiada potwierdzenie zawarcia umowy pożyczkowej.

Bez dokumentu stwierdzającego fakt zawarcia umowy, rozpoczęcie biegu przedawnienia może być niemożliwe. Należy mieć na uwadze fakt, iż przedawnienie długu nie jest jednoznaczne z wygaśnięciem długu z urzędu. Przeterminowanie pożyczki na samochód czy kredytu nie oznacza, że dług przestaje być zobowiązaniem finansowym obciążającym dłużnika. Nie jest on jednak zobowiązany do spłaty długu.

Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu?

W oparciu o art. 118 Kc, przedawnienie długu z tytułu pożyczki związanej z działalnością gospodarczą, następuje po upływie 3 lat. Pożyczka prywatna z kolei ulega przeterminowaniu dopiero po 6 latach. Termin przedawnienia długu stwierdzony wyrokiem sądu wynosi 6 lat. Dotyczy on roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego, każde roszczenie o charakterze majątkowym, ulega przedawnieniu.

Należy mieć na uwadze fakt, iż przedawnienie pożyczki zostaje odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej jako nieuregulowane zobowiązanie finansowe. Może to spowodować niższy scoring punktowy BIK. W przyszłości klient może mieć również problem z otrzymaniem kolejnego zobowiązania finansowego.

Od kiedy liczy się przeterminowanie długu?

Termin przedawnienia pożyczki nie jest liczony od dnia zawarcia umowy pożyczki, lecz od dnia stanowiącego ostateczny termin uregulowania zobowiązania finansowego. Załóżmy, że pan Kowalski zaciągnął pożyczkę pozabankową na okres 3 lat. Pożyczył on 3000 zł 1 sierpnia 2010 roku, więc ostateczny termin spłaty zobowiązania finansowego przypadał na 1 sierpnia 2013 roku. Z powodu kłopotów finansowych, Kowalski nie był w stanie uregulować pożyczki w terminie.

Przedawnienie długu liczy się zatem od 1 sierpnia 2013 roku. W jaki sposób liczy się przedawnienie długu od pożyczki prywatnej? Przyjmijmy, iż pan Nowak zaciągnął u znajomego pożyczkę w wysokości 10 000 zł. Umowa pożyczki została podpisana 1 października 2003 roku. Pan Nowak utracił płynność finansową i nie mógł zwrócić pieniędzy pożyczkodawcy. Przedawnienie długu liczy się wówczas od 1 października 2009 roku. Ważne! Przeterminowanie pożyczki następuje w kolejnym dniu po upływie 3 lub 6 lat od ostatecznego terminu spłaty długu.

Przedawnienie ratalnej pożyczki pozabankowej

W nieco odmienny sposób wygląda sytuacja w przypadku przedawnienia długoterminowej pożyczki pozabankowej. Przedawnienie pożyczki na raty jest liczone od każdej z rat osobno. Przeterminowanie każdej z rat będzie miało miejsce w innym czasie. Przykład: Pani Kowalska zaciągnęła pożyczkę na raty w wysokości 5000 zł.

Umowa pożyczki została podpisana 1 lipca 2010 roku, a okres kredytowania wynosił 2 lata. Kowalska ustaliła z firmą pożyczkową, iż spłaty każdej z rat będzie dokonywać do 1 dnia nowego miesiąca. Pierwsza spłata raty powinna zatem nastąpić 1 sierpnia 2010 roku, druga 1 września 2010 roku, a trzecia 1 października 2010 roku. Pani Kowalska utraciła jednak płynność finansową i nie była w stanie regulować kolejnych rat. Przedawnienie długu zostało liczone kolejno od 2 sierpnia 2013 roku, 2 września 2013 roku i 2 października 2013 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia – kiedy może nastąpić?

Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia pożyczki może zostać przerwany. W jakich sytuacjach może to nastąpić? W oparciu o wspomniany artykuł, bieg przedawnienia zostaje przerwany:

  • przez każdą czynność przed sądem bądź innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń określonego rodzaju lub przed sądem polubownym,
  • przez uznanie roszczenia przez jednostkę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • poprzez wszczęcie mediacji.

Jeżeli dojdzie do przerwania biegu przedawnienia długu, termin przeterminowania pożyczki będzie liczony od nowa. Jednym ze sposobów przedawniania długu wymienionych wyżej jest uzyskanie od dłużnika uznania roszczenia. Co to oznacza? Dłużnik przyznaje się, że dany dług istnieje. Można wówczas sporządzić dokument, w którym zostają umieszczone informacje o długu: jego wysokości oraz tytułu, z którego wynika.

Jeśli dłużnik nie zgadza się na przyznanie się do posiadania długu, wierzyciel kieruje sprawę do sądu. Wtedy to przerwanie biegu przedawnienia długu może nastąpić poprzez prawomocny wyrok sądu. Wierzyciel ponosi wówczas opłatę za pozew w wysokości 40 zł, jeśli dług nie przekracza 10 000 zł i 300 zł, jeżeli jest wyższy niż 10 000 zł.

Przykładowe terminy przedawnienia długu

W jednym miejscu postanowiliśmy zestawić terminy przedawnienia dotyczące innych kategorii finansowych. W zależności od rodzaju długu, okres przeterminowania może wynosić od roku do kilkunastu lat. Zapoznaj się z poniższą tabelą!

Rodzaj zadłużenia Termin przedawnienia
mandat 1 rok
roszczenia z tytułu umowy sprzedaży 2 lata
roszczenia z tytułu umowy o dzieło 2 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
debet na koncie bankowym 2 lata
roszczenia z tytułu umowy o pracę 3 lata
roszczenia z tytułu umowy polisy 3 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata

Opinie klientów

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy