Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
W pożyczkach powyżej 500 zł należy sporządzić umowę pisemną.

Zarówno pożyczka prywatna jak i pozabankowa powinna być obwarowana umową. W poniższym tekście, znajdziesz informacje na temat elementów umowy pożyczki, czy umowa ustna jest wiążąca oraz w jakich sytuacjach można odstąpić od umowy pożyczki. Na końcu artykułu znajdziesz wzór umowy pożyczki.

 1. Kiedy należy sporządzić umowę pożyczki?
 2. Elementy umowy pożyczki i ich omówienie
 3. Wzór umowy pożyczki

W jakich sytuacjach należy sporządzić umowę pożyczki?

Umowa pożyczki może mieć formę:

 • ustną,
 • pisemną.

Umowa ustna jest tak samo wiążąca jak umowa pisemna. ALE – zgodnie z art. 720 § 2 k.c. wartość pożyczki, która przekracza 500 zł, powinna być sporządzona w formie pisemnej. Brak pisemnej dokumentacji może utrudnić pożyczkodawcy odzyskanie pieniędzy.

Umowę pożyczki tworzy się w sytuacji, gdy jedna ze stron (pożyczkodawca) przenosi prawo własności określonej sumy pieniężnej na rzecz pożyczkobiorcy. Pożyczający podpisując dokument, zobowiązuje się do zwrotu określonej w umowie kwoty w ustalonym terminie.

Umowa pożyczki jest umową konsensualną

Co istotne, pożyczone mienie staje się własnością pożyczkobiorcy. W związku z powyższym, otrzymane pieniądze można spożytkować w dowolny sposób. Umowa pożyczki jest tzw. umową konsensualną. Znaczy to tyle, że do jej skuteczności wystarczy jedynie zgodne oświadczenie stron.

Ważne – umowa pożyczki jest regulowana kodeksem cywilnym.

 Elementy umowy pożyczki – omówienie

 • umowa pożyczki składa się następujących elementów:
 • data i miejsce zawarcia pożyczki,
 • wskazanie stron umowy,
 • przedmiot umowy,
 • warunki zwrotu pieniędzy,
 • oświadczenie stanu majątku pożyczkobiorcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • podpisy stron.

Data miejsce zawarcia pożyczki oraz strony umowy

Informacje na temat daty i miejsca zawarcia umowy umieszcza w górnej części dokumentu w wyznaczonych do tego miejscach. W dalszej części, należy umieścić dane stron umowy pożyczki. W tym przypadku stronami są:

 • pożyczkodawca,
 • pożyczkobiorca.

Jeśli stronami umowy są osoby fizyczne, w dokumencie powinny znaleźć się podstawowe dane, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer ewidencyjny dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • PESEL,

Jeżeli pożyczkodawcą jest działalność gospodarcza (np. firma pożyczkowa), wówczas w dokumencie powinny znaleźć się informacje:

 • pełna nazwa firmy,(ważne – brandy pożyczkowe nie są faktycznymi nazwami pożyczkodawcy),
 • adres siedziby pożyczkodawcy,
 • numer NIP, KRS oraz REGON.

Przedmiot umowy pożyczki

Przedmiotem umowy mogą być pieniądze lub ruchomości. Co istotne, przedmiot umowy powinien być przedstawiony w sposób wystarczający. To znaczy, kwota pożyczki musi być ujęta zarówno w sposób słowny jak i cyfrowy. Obowiązkiem stron umowy jest również określenie waluty pożyczki.

W przedmiocie umowy należy wskazać okres spłaty. W przypadku pożyczki pod zastaw w Autokapital.pl okres kredytowania wynosi: 12, 24, 36 i 48 miesięcy.

Warunki zwrotu pieniędzy

W tym miejscu wskazuje się sposób, w jaki dłużnik zobowiązuje się zwrócić pieniądze. Pożyczone środki finansowe można oddać w formie gotówki lub transferem bankowym. W przypadku pożyczek online, zaspokojenie wierzytelności najczęściej odbywa się poprzez przelew bankowy.

Co istotne, w warunkach zwrotu pożyczki mogą zostać zawarte klauzule, które wskazują, czy pieniądze mają być zwrócone jednorazową wpłatą lub w ratach. W tym miejscu określa się również czy pożyczka jest obwarowana prowizją, oprocentowaniem itd.

Oświadczenie stanu majątku pożyczkobiorcy

Pożyczkodawca może ustanowić zabezpieczenia, jeśli uzna że osoba pożyczająca może mieć problemy z uregulowaniem długu. Najpopularniejszymi są formami zabezpieczeń pożyczek są:

Odstąpienie od umowy pożyczki

W przypadku produktów pozabankowych i kredytów konsumenckich pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni, od podpisania dokumentu. W tym celu, powinien złożyć na rzecz pożyczającego odpowiednie pismo. Dokument można dostarczyć osobiście do siedziby pożyczkodawcy lub wysłać listownie.

Warto podkreślić, że datę złożenia rezygnacji liczy się od daty stempla pocztowego, a nie momentu dostarczenia dokumentu. Jeśli pożyczkobiorca odstąpi od umowy w czternastego dnia, wówczas pożyczający musi uwzględnić powyższą prośbę. Co istotne, nie trzeba podawać powodów rezygnacji.

Kiedy pożyczkodawca może zrezygnować z umowy pożyczki?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki, jeśli uzna, że pożyczający nie jest w stanie zwrócić pieniędzy.

ALE – może to nastąpić tylko w sytuacji, kiedy nie wiedział o złej sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy. W obszarze pożyczek online, taka sytuacja jest rzadko spotykana, bowiem większość firm pożyczkowych ocenę zdolności kredytowej określa na podstawie scoringu BIK. 

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (miejscowość)

pomiędzy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dalej zwanym Pożyczkodawcą,
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dalej zwanym Pożyczkobiorcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy wymienioną kwotę pieniężną, której odbiór Pożyczkobiorca kwituje przez podpisanie umowy.

§ 2

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z odsetkami w wysokości …………………………… za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki.
Pożyczka zostanie spłacona w następujący sposób:
– gotówką do rąk Pożyczkodawcy, przy czym miejscem spełnienia świadczenia będzie ………………………. ………………………………………………………………… lub przelewem
na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………….
prowadzony w Banku ……………………………………………………….., przy czym datą spłaty pożyczki oraz odsetek będzie data uznania rachunku Pożyczkodawcy określoną kwotą.

§ 4

Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed terminem ustalonym w § 2. W takim przypadku odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone od dnia zapłaty.

§ 5

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 6

Pożyczkobiorca udzieli Pożyczkodawcy wszelkich informacji oraz udostępni niezbędne dokumenty obrazujące jego sytuację majątkową i finansową. Pożyczkobiorca zapewnia, że jego sytuacja finansowa jest zadowalająca i gwarantuje terminową spłatę pożyczki wraz z odsetkami.
Umowa wchodzi w życie pod warunkiem pozytywnego wyniku analizy dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonanej przez Pożyczkodawcę, potwierdzającego zapewnienie Pożyczkobiorcy.

§ 7

Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy po analizie przedłożonych przez Pożyczkobiorcę informacji, z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym, przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i zaległymi odsetkami.
Pożyczkobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ……………. tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………    …………………………………
 Pożyczkodawca                                 Pożyczkobiorca

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Opinie klientów

Ewelina

Ewelina

Pożyczka dla każdego, kto posiada własne auto. Polecam, bo można otrzymać naprawdę duże kwoty.

Monika

Monika

Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu? Pierwszy raz spotkałam się z taką ofertą i bardzo mnie zainteresowała. Mogłam wziąć dużą sumę i nadal korzystać z samochodu – to wystarczyło, aby przekonać mnie do podpisania umowy. Szybko otrzymałam gotówkę i zrealizowałam swoje plany, a teraz spokojnie spłacam pożyczkę. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy