1 lutego 2019

Co to jest leasing? Rodzaje leasingu

Osoba, która bierze samochód w leasing ma prawo do ulg podatkowych.

Leasing to forma finansowania środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. Leasingodawca udostępnia dany przedmiot leasingobiorcy na zasadach określonych w umowie.Leasingobiorca nie jest zobowiązany do posiadania dużego wkładu własnego, by podpisać umowę leasingową. W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które określają, iż podatek VAT leasingobiorca będzie zobowiązany uiścić, jeśli wartość auta przekracza 150 000 zł netto.

Na czym polega leasing?

Leasing to forma finansowania m.in. pojazdu, jak i innych środków trwałych, na zlecenie klienta. To opcja, która najczęściej jest skierowana do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Z leasingowania mogą również skorzystać klienci indywidualni. Zadaniem leasingu jest pozyskanie określonych dóbr materialnych, które nie wymagają od klienta dużego wkładu własnego, podobnie jak w przypadku pożyczki pod zastaw samochodu.

Leasing zawiera elementy kredytu i dzierżawy. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu na warunkach, które zostały określone w umowie leasingowej. Nie jest on jego własnością. Leasingodawca udostępnia go na określony czas.

Rodzaje leasingu

Wyróżnia się kilka rodzajów leasingu. Różnią się one od siebie przede wszystkim przedmiotem leasingu, formą sporządzenia umowy, jej stronami oraz obowiązkami i prawami leasingobiorcy i leasingodawcy.

 • leasing operacyjny(bieżący),
 • leasing finansowy (kapitałowy),
 • leasing pośredni,
 • leasing bezpośredni.

Leasing pośredni polega na tym, iż pomiędzy firmą produkującą towary, a ich użytkownikiem pojawia się tzw. przedsiębiorstwo leasingowe. Przedsiębiorstwo to kupuje towary od leasingodawcy, a następnie wynajmuje je leasingobiorcy za pośrednictwem umowy leasingu.
Leasing bezpośredni z kolei charakteryzuje się tym, iż pomiędzy producentem danego towaru, a jego użytkownikiem nie ma żadnych pośredników. Oznacza to, że finansujący zwraca się bezpośrednio do osób, które mogłyby korzystać z jego towarów.

Leasing operacyjny polega na okresowym udostępnianiu nabytej bądź wytworzonej przez leasingodawcę rzeczy osobie, która będzie z niej korzystać. Leasing operacyjny jest podobny do najmu bądź dzierżawy pod względem elementów umowy. W leasingu operacyjnym podatek VAT jest naliczany stopniowo, od każdej raty leasingowej. Leasing operacyjny posiada też elementy najmu długoterminowego samochodu.

Leasing finansowy z kolei regulują przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. W tym przypadku leasingodawca nabywa daną rzecz, a leasingobiorca korzysta z niej przez określony czas. Umowa leasingu finansowego jest zazwyczaj umową długoterminową.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

  Leasing operacyjny Leasing finansowy
Minimalny czas obowiązywania umowy leasingu Nie może być krótszy niż 40 proc. okresu amortyzacji. W przypadku nieruchomości to ok. 5 lat. Dowolny, zazwyczaj zbliżony do okresu amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne Dokonuje ich leasingodawca. Dokonuje ich leasingobiorca, a przedmiot leasingu wykazuje się w jego środkach trwałych.
Obowiązkowe opłaty Opłaty wstępne, czynsz leasingowy i opłaty wiążące się z użytkowaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca. Opłaty wstępne, czynsz leasingowy i opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu pokrywa leasingobiorca.
Koszt uzyskania przychodu Leasingobiorca zalicza do niego cały czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu. Leasingobiorca zalicza do niego odpisy amortyzacyjne oraz odsetki rat leasingowych.
VAT Oblicza się go od raty leasingowej. Podlega odliczeniu przez leasingobiorcę. Jest naliczany w momencie wydania przedmiotu umowy. Podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

Leasing samochodu osobowego a VAT

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany, które wprowadzono do art. 23 ust. 1 PIT oraz art. 16 ust. 1 CIT. Zgodnie z nowymi zapisami, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się opłat wynikających z umowy leasingowej, jeżeli wartość leasingowanego samochodu osobowego nie przekracza 150 000 zł netto.

Nowe przepisy wprowadziły tzw. proporcję, którą liczy się jako udział sumy 150 000 zł do wartości pojazdu, którą powinno się stosować do wszystkich rat leasingowych. Wartość samochodu osobowego w przypadku przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT, obejmuje cenę netto pojazdu oraz podatek naliczony w zakresie, w którym w oparciu o przepisy ustawy o VAT, podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty bądź zwrot różnicy podatku. Regulacja ta nie dotyczy aut o wartości wyższej niż 134 529 zł netto.

Coraz więcej osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, decyduje się na zakup samochodu osobowego na firmę. Może to stanowić pewną alternatywę dla leasingu, jeśli przedsiębiorcy dokonują zakupu auta dla celów zawodowych. Wtedy to mają możliwość odliczenia 100 proc. podatku VAT

Umowa leasingu

Umowa leasingu to dokument, który określają przepisy prawne zawarte w art. 709 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 7092 dokument ten powinien zostać sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności.

Art. 7091. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu to dokument, który powinien składać się z kilku niezbędnych elementów, podobnie jak umowa kupna sprzedaży niezbędna przy opłacie podatku PCC za samochód. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • strony umowy,
 • przedmiot umowy leasingu,
 • spłatę rat leasingowych.

Stronami umowy leasingu są leasingodawca i leasingobiorca. Bardzo duże znaczenie ma fakt, iż leasingujący powinien być przedsiębiorcą, który może udzielić leasingu. Osoba, która odpowiada za produkcję towaru stanowiącego przedmiot leasingu, nie jest stroną umowy. Określa się ją mianem zbywcy.W umowie leasingu strony powinny określić termin spłaty poszczególnych rat za leasingowanie danego przedmiotu. Jeżeli leasingobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy, leasingujący może wyznaczyć dodatkowy termin spłaty. Jeśli we wskazanym czasie leasingobiorca nadal nie ureguluje rat, leasingodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Wady i zalety leasingu

Wady:

 • leasing finansuje wyłącznie środki trwałe,wartości niematerialne oraz prawne,
 • użytkowany przedmiot nie jest własnością firmy leasingowej,
 • sztywne zasady określające okres obowiązywania umowy leasingowej.

Zalety:

 • szeroka dostępność,
 • łatwy i przejrzysty proces zawierania umowy leasingowej,
 • nie ma konieczności angażowania dużego wkładu własnego,
 • możliwość wyboru interesującego modelu samochodu, który za gotówkę jest niedostępny dla leasingobiorcy,
 • możliwość obniżenia podatku,
 • możliwość ustalenia wysokości rat,
 • brak skomplikowanych zabezpieczeń,
 • zdolność kredytowa leasingobiorcy nie pogarsza się.

Leasing samochodowy-podsumowanie

Jakie są wady i zalety leasingu?Ta forma finansowania pozwala leasingobiorcy na zawarcie umowy leasingowej bez angażowania dużego wkładu własnego. Wpływa również na obniżenie podatku VAT. Leasingobiorca ma możliwość ustalenia wysokości rat leasingowych. Ta forma finansowania nie wpływa na jego zdolność kredytową.

Do minusów leasingu można zaliczyć to, iż przedmiot umowy leasingowej nie należy do leasingującego. Leasing obejmuje tylko środki trwałe, wartości prawne oraz niematerialne. Leasingobiorca jest również zobowiązany do ścisłego przestrzegania okresu trwania umowy leasingowej.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved