26 kwietnia 2019

Oprocentowanie nominalne – jak obliczyć i czym różni się od RRSO?

Oprocentowanie nominalne jest określane w skali procentowej.

Oprocentowanie nominalne to wartość wyrażona w procentach. Wiąże się ona z kredytami oraz pożyczkami udzielanymi przez instytucje finansowe. Banki oraz firmy pożyczkowe nie mogą samodzielnie określić wysokości oprocentowania w skali roku. Mają obowiązek dostosowania się do przepisów Kodeksu cywilnego. RRSO z kolei pozwala pożyczkobiorcy na poznanie całkowitego kosztu zaciąganego zobowiązania finansowego.

Czym jest oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne to wartość procentowa, którą instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek pod zastaw samochodu określają w skali roku. Wskazuje ona stopę procentową, według której instytucja finansowa będzie naliczać odsetki od udzielonej kwoty.

Ważne! Banki oraz instytucje pozabankowe nie mogą samodzielnie określać wysokości oprocentowania oferowanych produktów finansowych. Mają obowiązek dostosowania się do górnej granicy oprocentowania nominalnego, która została określona w art. 359 Źródła i wysokość odsetek Kodeksu cywilnego oraz w ustawie antylichwiarskiej.

Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek nie może w skali roku przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Obecnie, oprocentowanie nominalne kredytu nie może być wyższe niż 10 proc. w skali rocznej. Dlaczego? Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc., a odsetki ustawowe 5 proc.

Oprocentowanie w skali roku – jak obliczyć?

Na obliczenie wysokości oprocentowania nominalnego mają wpływ następujące czynniki:

  • stopa bazowa,
  • marża.

Stopa bazowa to pojęcie określające referencyjną wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. W Polsce stopą bazową jest stopa WIBOR, którą ustala się dla różnych okresów – 1, 3 lub 12 miesięcy. Zwykle instytucje bankowe biorą pod uwagę wysokość stawki WIBOR 3M.

Marża z kolei to cena pożyczki lub kredytu, którą ustala instytucja finansowa. Wysokość marży zależy od kredytodawcy. Osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę powinna mieć na uwadze fakt, iż marża podlega negocjacji w momencie ustalania warunków kredytowania.

Jak obliczyć oprocentowanie nominalne? Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na poniższym przykładzie:

Przykład: Jeżeli oprocentowanie nominalne pożyczki jest równe 8 proc. w skali rocznej, a pożyczkobiorca wnioskuje o kwotę 2000 zł, to po roku kredytowania będzie musiał zwrócić 2160 zł. Jeśli natomiast okres kredytowania wyniesie 6 miesięcy, pożyczkobiorca będzie miał obowiązek zwrotu kwoty w wysokości 2080 zł, czyli połowy oprocentowania nominalnego.

Oprocentowanie roczne a RRSO

Oprocentowanie nominalne oraz RRSO to pojęcia, które niektórzy mogą ze sobą utożsamiać. To błąd! Czym jest RRSO? RRSO, w przeciwieństwie do oprocentowania nominalnego, pozwala kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy na zobrazowanie całkowitego kosztu otrzymanego zobowiązania finansowego. Im niższe RRSO, tym jest tańszy kredyt lub pożyczka.

RRSO regulują przepisy prawne zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Ustawa ta obejmuje formy finansowania, których okres kredytowania wynosi min. 3 miesiące, a kwota kredytu lub pożyczki mieści się w przedziale od 500 do 255 550 zł.

Ważne! Należy mieć na uwadze fakt, iż oprocentowanie nominalne i RRSO znacznie się od siebie różnią. Pierwsze z pojęć określa jedynie niewielkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. RRSO łączy w sobie wszystkie koszty danego produktu finansowego, czyli oprocentowanie nominalne, prowizję oraz cross – selling (dodatkowa usługa bankowa).

Poznaj różnicę między RRSO a oprocentowaniem nominalnym!

W poniższej tabeli umieściliśmy podstawowe różnice pomiędzy Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania a oprocentowaniem nominalnym. Zapoznaj się z nią!

Kryterium Oprocentowanie nominalne RRSO
Zawiera wszystkie koszty finansowania ✔️
Zawarte w przepisach prawnych ✔️ ✔️
Koszt kredytu/pożyczki ✔️ ✔️

Oprocentowanie nominalne i RRSO dotyczą zarówno kredytu, jak i pożyczki, dlatego też uznaliśmy, iż powinieneś zapoznać się z tymi dwoma pojęciami. Czym różnią się te produkty finansowe?

RRSO – co wpływa na jego wysokość?

Wysokość RRSO, podobnie jak oprocentowania w skali roku, jest zależna od kilku czynników. Zaliczyć do nich można:

  • oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki,
  • koszt ubezpieczeń obowiązkowych i dodatkowych,
  • prowizja za udzielenie kredytu lub pożyczki,
  • wartość pieniądza w czasie, czyli okres, w którym pożyczkobiorca może dysponować otrzymaną kwotą,
  • koszt ustanowienia ewentualnych zabezpieczeń.

Ważne! RRSO nie uwzględnia dodatkowych opłat, które może ponieść kredytobiorca lub pożyczkobiorca, na przykład monitów wysyłanych w przypadku opóźnienia w spłacie. Należy również pamiętać o tym, iż odsetki od pożyczki lub kredytu, nie mogą być wyższe niż 2 – krotność stopy referencyjnej NPB powiększonej o 3,5 proc. Opłaty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki lub kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej.

RRSO jest wyższe niż oprocentowanie nominalne. Byłoby ono równo tylko w jednej sytuacji – spłata kredytu musiałby nastąpić jednorazowo, a kredytobiorca nie ponosiłby żadnych innych zobowiązań względem danego produktu finansowego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved