Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript
To przekazanie praw wynikających z umowy na inny podmiot

Cesja wierzytelności to przeniesienie praw i obowiązków z umowy na inny podmiot, które dokonuje się między cedentem a cesjonariuszem. Umowa cesji wierzytelności powinna zostać sporządzona na piśmie z uwzględnieniem najważniejszych informacji o transakcji. Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia? Odpowiedź w poniższym artykule.

Cesja wierzytelności – zmianą wierzyciela

Cesją wierzytelności nazywamy przeniesienie uprawnień i obowiązków przysługujących obecnemu wierzycielowi na inną osobę. Prawa i obowiązki obecnego wierzyciela zawarte zostały w umowie. Cesja wierzytelności odbywa się pomiędzy dwiema osobami: cedentem i cesjonariuszem.

Cedent a cesjonariusz – różnice

Cedent to zbywca wierzytelności, który na podstawie umowy przekazuje swoje prawa i obowiązki wynikające z roli wierzyciela cesjonariuszowi. Przed przekazaniem prawa do majątku dłużnika może on nim dowolnie dysponować. Po zbyciu wierzytelności musi on niezwłocznie poinformować dłużnika o zaistniałej sytuacji.

Cesjonariusz to osoba przejmująca wierzytelność. Musi być ona świadoma, że może z własnej woli przejąć sprawę dłużnika, który jest niewypłacalny np. w wyniku wzięcia pożyczki pod zastaw samochodu czy nieruchomości.

Elementy umowy cesji wierzytelności

Wierzytelność zostaje przekazana między cedentem a cesjonariuszem na mocy prawa. Czynność ta musi zostać potwierdzona pisemnie, aby stanowiła ewentualną dokumentację przy roszczeniach.

Warto wiedzieć, że zapis dotyczący tworzenia umowy cesji wierzytelności został zawarty w art. 511 Forma przelewu (cesji) Kodeksu cywilnego. Mówi on o tym, że umowa przelewu wierzytelności musi zostać zawarta na piśmie z uwzględnieniem najważniejszych informacji o dokonanej transakcji. W umowie wierzytelności znaleźć się powinny:

 • data i miejsce sporządzenia umowy;
 • strony dokonanej cesji wierzytelności (cedent – dotychczasowy wierzyciel, cesjonariusz -nabywca wierzytelności);
 • oświadczenie cedenta o przysługującym mu tytule wykonawczym do zbywanej wierzytelności;
 • zapis potwierdzający cesję wierzytelności;
 • określenie momentu zbycia wierzytelności;
 • określenie kwoty sprzedawanego długu;
 • klauzula przypominająca o konieczności zawiadomienia dłużnika o cesji;
 • załącznik w formie dokumentu, który potwierdza przeprowadzoną cesję wierzytelności.

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na inny podmiot – czego może dotyczyć?

Będąc osobą zadłużoną warto wiedzieć, czego może dotyczyć przeniesienie praw i obowiązków z umowy na inny podmiot. Przyjmuje się, że cesja wierzytelności może dotyczyć każdej wierzytelności, o ile prawo nie stanowi inaczej. W przypadku wierzytelności osobistej, właściwość zobowiązania musi zezwalać na przeprowadzenie cesji.

Przeniesienie praw i obowiązków z zawartej umowy może dotyczyć:

 • umowy sprzedaży;
 • umowy zamiany;
 • dokumentów potwierdzających darowiznę.

Przelew wierzytelności przyszłej – czym jest wierzytelność przyszła?

Według prawa przedmiotem przekazania przywilejów czy obowiązków może być również wierzytelność przyszła. Stanowi ją zobowiązanie majątkowe, które fizycznie jeszcze nie istnieje. Warto pamiętać, że aby cesja mogła zostać dokonana na takim przedmiocie, wierzytelność musi zostać objęta stosunkiem prawnym.

Istnieje również możliwość dokonania przelewu wierzytelności przedawnionej. Nie może ona jednak wynikać z nieważnego zobowiązania.

Jeśli więc nie chcemy lub nie mamy czasu tworzyć jej samodzielnie, skorzystajmy z gotowego wzoru. Istnieje mniejsze ryzyko, że umowę cesji wierzytelności wypełnimy niepoprawnie.

Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Dłużnik w procesie przeniesienia praw i obowiązków z umowy na inny podmiot nie stanowi żadnej ze stron. Zgodnie z art. 514 Kodeksu cywilnego, jego zgoda na przeprowadzenie cesji nie jest konieczna. Sytuacja jest inna tylko wtedy, gdy w umowie dłużnik zastrzegł sobie zgodę na dokonanie cesji wierzytelności.

Jeśli dłużnik sięgnął kiedyś po jeden z licznych rodzajów pożyczek i wyczekuje obecnie przedawnienia długu, powinien wiedzieć, czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Jeśli zadłużenie powstałe w wyniku bagatelizowania wezwań do zapłaty tzw. monitów i niedokonywania płatności na czas zostało przedawnione przed dokonaniem cesji, po jej dokonaniu również jest przedawnione.

Opinie klientów

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Rafał

Rafał

Nie chciałem brać pożyczki w banku, bo multum formalności mnie przytłacza. Pożyczka pod przewłaszczenie samochodu od razu mi przypasowała, wypełniłem wniosek i szybko otrzymałem pieniądze. Świetna oferta!

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Przykład pożyczki udzielanej dla konsumentów za pośrednictwem serwisu www. autokapital.pl: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 62,21 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 14,0 % w skali roku; całkowity koszt pożyczki w całym okresie wyniesie 19.614,68 zł (w tym opłata początkowa 18,75 zł miesięcznie – łącznie 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 292,50 zł miesięcznie - łącznie 14.040 zł i odsetki 4.674,68 zł), całkowita kwota do zapłaty 34.614,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25-04-2022 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@autokapital.pl

Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy