Regulamin

Dział I
Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. PSF Loans – PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych;

 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

 3. Serwis – strona internetowa o adresie www.autokapital.pl wraz z podstronami;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 5. Konto – indywidualne konto internetowe Użytkownika założone przez niego w Serwisie w momencie prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Użytkownik nie jest zobowiązany do utworzenia Konta, o ile nie zamierza korzystać z Usług.

 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez PSF Loans, wskazane w § 4 Regulaminu

 7. Wniosek – formularz online, stanowiący zgłoszenie Użytkownika do uzyskania oferty pożyczki gotówkowej oraz rozpoczęcia procedury przygotowania umowy pożyczki, która zostanie zawarta w jednostce PSF Loans dedykowanej do obsługi pożyczkobiorców oraz wnioskodawców, ubiegających się o udzielenie pożyczki.

§2

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PSF Loans za pośrednictwem Serwisu.

Dział II
Zasady korzystania z serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo. Jednakże do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez PSF Loans może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.

 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

 6. Do korzystania z Serwisu i Usług wymagane jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego przez Użytkownika poprzez oprogramowanie i urządzenia podłączone do sieci Internet, korzystające z przeglądarek internetowych.

§ 4

 1. PSF Loans w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu umożliwia Użytkownikowi:

 1. udostępnienie informacji o ofercie i działalności PSF Loans oraz współpracujących pożyczkodawców z grupy PSF Loans,

 2. rejestrację Konta, polegającą na wypełnieniu pól poprzez wpisanie danych Użytkownika niezbędnych ze względu na właściwość świadczonej usługi,

 3. zapisanie i złożenie Wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, co umożliwia  Użytkownikowi uzyskanie oferty PSF Loans lub współpracujących pożyczkodawców z grupy PSF Loans, oraz rozpoczęcie przygotowania procedury zmierzającej do zawarcia umowy pożyczki, która zostanie następnie zawarta w jednostce PSF Loans dedykowanej do obsługi pożyczkobiorców i wnioskodawców,

 1. Treści zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że co innego wyraźnie zaznaczono w danej treści Serwisu.

 2. PSF Loans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany treści Serwisu.

 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych przez PSF Loans (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują PSF Loans lub podmiotom współpracującym z PSF Loans.

 4. Zabronione jest dostarczenie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

§5

 1. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie Serwisu.

 2. Usługa w postaci założenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kliknięcie przycisku „Wyślij Wniosek” skutkuje wysłaniem formularza rejestracyjnego do PSF Loans.

 3. W momencie kliknięcia przycisku „Wyślij Wniosek” dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta pomiędzy Użytkownikiem a PSF Loans.

 4. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta przy użyciu danych logowania.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub danych logowania osobom trzecim oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z danymi logowania przez osoby trzecie.

Dział III
Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.

 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:

  1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie PSF Loans w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa albo przesyłką pocztową,

  2. ustnie – telefonicznie pod numerem 48 22 777 49 90 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w pkt a);

  3. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@psfl.pl.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez PSF Loans.

 4. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.

 5. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 6. PSF Loans rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Dział IV
Czas trwania umowy o założenie konta

§7

 1. Umowa o założenie konta w Serwisie PSF Loans jest zawierana na czas nieokreślony.

 2. Użytkownikowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od jej zawarcia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres PSF Loans lub e-mail na adres: biuro@psfloans.pl

 3. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, wysyłając wypowiedzenie na adres PSF Loans lub e-mail na adres: biuro@psfloans.pl.

 4. Realizacja dyspozycji jest równoznaczna z dezaktywacją Konta.

 5. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i dezaktywacja Konta nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika umów pożyczek.

Dział V
Zmiana regulaminu

§ 8

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

 2. O zmianie Regulaminu PSF Loans powiadamia Użytkowników na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulaminu jest również zamieszczany na stronie Serwisu.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.

 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy o Konto w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

 5. PSF Loans nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 6. PSF Loans nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od PSF Loans. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od PSF Loans, PSF Loans ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, PSF Loans nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

Dział VI
Przetwarzanie danych osobowych

§ 9

 1. PSF Loans przetwarza Dane Osobowe Użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

 2. PSF Loans jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

 3. PSF Loans działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zawarte są w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.autokapital.pl

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved