Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Dział I
Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. PSF Loans – PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych;
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 3. Serwis – strona internetowa o adresie www.autokapital.pl wraz z podstronami;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. Konto – indywidualne konto internetowe Użytkownika założone przez niego w Serwisie w momencie prawidłowego wypełnienia danych wymaganych przy rejestracji. Użytkownik nie jest zobowiązany do utworzenia Konta, o ile nie zamierza korzystać z Usług.
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez PSF Loans, wskazane w § 4 Regulaminu
 7. Wniosek – formularz online, stanowiący zgłoszenie Użytkownika do uzyskania oferty pożyczki gotówkowej oraz rozpoczęcia procedury przygotowania umowy pożyczki, która zostanie zawarta w jednostce PSF Loans dedykowanej do obsługi pożyczkobiorców oraz wnioskodawców, ubiegających się o udzielenie pożyczki.

§2

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PSF Loans  za pośrednictwem Serwisu.

Dział II
Zasady korzystania z serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo. Jednakże do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez PSF Loans może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 6. Do korzystania z Serwisu i Usług wymagane jest posiadanie dostępu do systemu teleinformatycznego przez Użytkownika poprzez oprogramowanie i urządzenia podłączone do sieci Internet, korzystające z przeglądarek internetowych.

§4

 1. PSF Loans w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu umożliwia Użytkownikowi:
  1. udostępnienie informacji o ofercie i działalności  PSF Loans,
  2. rejestrację Konta, polegającą na wypełnieniu pól poprzez wpisanie danych Użytkownika niezbędnych ze względu na właściwość świadczonej usługi,
  3. zapisanie i złożenie Wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, co umożliwia  Użytkownikowi uzyskanie oferty PSF Loans oraz rozpoczęcie przygotowania procedury zmierzającej do zawarcia umowy pożyczki, która zostanie następnie zawarta w jednostce PSF Loans dedykowanej do obsługi pożyczkobiorców i wnioskodawców,
 2. Treści zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba, że co innego wyraźnie zaznaczono w danej treści Serwisu.
 3. PSF Loans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany treści Serwisu.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych przez PSF Loans (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują PSF Loans lub podmiotom współpracującym z PSF Loans.
 5. Zabronione jest dostarczenie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

§5

 1. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Usługa w postaci założenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kliknięcie przycisku „Wyślij Wniosek” skutkuje wysłaniem formularza rejestracyjnego do PSF Loans.
 3. W momencie kliknięcia przycisku „Wyślij Wniosek” dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta pomiędzy Użytkownikiem a PSF Loans.
 4. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta przy użyciu danych logowania.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub danych logowania osobom trzecim oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z danymi logowania przez osoby trzecie.

Dział III
Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie PSF Loans w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa albo przesyłką pocztową,
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem 48 22 777 49 90 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w pkt a);
  3. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@psfl.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez PSF Loans.
 4. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 5. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. PSF Loans rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Dział IV
Czas trwania umowy o założenie konta

§7

 1. Umowa o założenie konta w Serwisie PSF Loans jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od jej zawarcia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres PSF Loans lub e-mail na adres: biuro@psfloans.pl
 3. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym wysyłając wypowiedzenia na adres PSF Loans lub e-mail na adres: biuro@psfloans.pl

Dział V
Przetwarzanie danych osobowych

§8

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589 (dalej „Administrator danych osobowych”).
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na zasadach i w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do oceny zdolności kredytowej Użytkownika oraz zawarcia umowy pożyczki oraz w zakresie marketingu produktów i usług Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także biura informacji gospodarczej.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. 
 4. W razie wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, dobrowolnej zgody Administrator danych może przesyłać do niego informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ust. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wiadomości e-mail lub SMS.
 5. Korzystanie z Usług może odbywać się anonimowo, o ile właściwość Usługi nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika.

Regulamin w wersji PDF

Opinie klientów

Katarzyna

Katarzyna

Zastanawiałam się nad pożyczką zabezpieczoną przewłaszczeniem samochodu, przekonał mnie długi okres pożyczkowania i minimum formalności. Nie żałuję, to warta polecenia firma.

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych.

PSF Loans sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 57,73 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 18.217,74 zł (w tym prowizja przygotowawcza 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 295,5,- zł miesięcznie - łącznie 14.040,00,- zł, koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, odsetki 3.260,74 zł), całkowita kwota do zapłaty 33.217,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12-10-2017 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl . W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku o pożyczkę. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody, podane dane są przetwarzane w celu marketingu produktów własnych PSF Loans Sp. z o. o. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności PSF Loans Sp. z o. o, dostępnej na stronie www.autokapital.pl.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@psfl.pl

Infolinia: +48 22 777 49 83 do 90

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy