Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Polityka Prywatności

§1

Cel Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa oraz współpracujących kredytodawców z grupy PSF Loans.

§2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „Rozporządzenie”) tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Konto – oznacza konto w Serwisie;

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/;

Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.autokapital.pl wraz z podstronami;

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Spółka lub PSF Loans– oznacza spółkę działającą pod firmą PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP  5223074239, REGON 365709589.

Współpracujący pożyczkodawcy – pożyczkodawcy z grupy PSF Loans, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa. Lista współpracujących pożyczkodawców dostępna jest na stronie www.autokapital.pl.

§3

Kategorie i zakres danych

 1. Osoba fizyczna, która chce zaaplikować o pożyczkę, musi założyć Konto w Serwisie poprzez podanie następujących danych:

 1. adres e – mail,

 2. numer telefonu,

 3. imię,

 4. drugie imię,

 5. nazwisko,

 6. pesel,

 7. obywatelstwo,

 8. państwo urodzenia

 9. numer dowodu osobistego,

 10. w przypadku klienta zawierającego umowę w celu związanym z działalnością gospodarczą: nazwę firmy, NIP, siedzibę obejmującą ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,

 11. w przypadku klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej adres zamieszkania ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,

 12. numer rachunku bankowego do przelewu pożyczki.

 1. Ponadto Spółka zbiera dane dotyczące pojazdu, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, tj.: marka samochodu, model samochodu, typ samochodu, przebieg, pierwsza data rejestracji samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN samochodu.

 2. Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe osoby fizycznej, udzielającej poręczenia za zobowiązania pożyczkobiorcy, wynikające z umowy pożyczki w zakresie imię, nazwisko, PESEL numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania.

 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług finansowych oferowanych przez Spółkę lub współpracujących pożyczkodawców z grupy PSF Loans.

§4

Spółka oraz ilekroć Spółka występuje w roli pośrednika – również współpracujący pożyczkodawcy z grupy PSF Loans przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

§5

 1. Spółka jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

 2. Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

 3. PSF Loans jest pożyczkodawcą.

 4. PSF Loans świadczy również na rzecz współpracujących pożyczkodawców usługi pośrednictwa i jest umocowana do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umowy pożyczki.

§6

Bezpieczeństwo danych

 1. Spółka oraz współpracujący pożyczkodawcy wdrażają zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO,

 2. wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 Rozporządzenia,

 3. wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 Rozporządzenia.

 1. Spółka oraz współpracujący pożyczkodawcy (jeśli to ma zastosowanie) stosują wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.

 2. Spółka oraz współpracujący pożyczkodawcy (jeśli to ma zastosowanie) prowadzą rejestr czynności przetwarzania.

 3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

§7

Dane do kontaktu

 1. Ze Spółką, jako administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@psfl.pl lub telefonicznie pod numer: 48 22 777 49 90.

 1. Ze współpracującym pożyczkodawcą, jako administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@psfl.pl lub telefonicznie pod numer: 48 22 777 49 90.

 1. W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e – mail inspektorOD@psfl.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa). Z

 

 1.  inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§8

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Poniższe zasady przetwarzania danych stosuje się odpowiednio w przypadku gdy pożyczkodawcą jest Spółka lub odpowiednio którykolwiek z podmiotów z grupy kapitałowej PSF Loans. Lista współpracujących pożyczkodawców dostępna jest na stronie www.autokapital.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę lub odpowiednio przez współpracującego pożyczkodawcę w celach:

 • weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 • realizacji umów pożyczki oraz ustanowieniem zabezpieczeń spłaty pożyczki– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 • zawarcia umowy poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 • marketingowych w trakcie obowiązywania umowy pożyczki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych

 • marketingowych po rozwiązaniu umowy pożyczki lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w trakcie obowiązywania umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a po rozwiązaniu umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na zarządzeniu ryzykiem finansowy Spółki i ochroną przed nadużyciami;

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na zarządzaniu ryzykiem finansowym Spółki

 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

§9

Kategorie przetwarzanych danych

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: adres e – mail, numer telefonu, imię, drugie imię, nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego do przelewu pożyczki.

 • dodatkowo w przypadku klienta prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę firmy, NIP, oraz siedzibę obejmującą ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy.

 • dodatkowo w przypadku klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej adres zamieszkania ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy

 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych

 • dane dotyczące zabezpieczenia pożyczki: marka samochodu, model samochodu, typ samochodu, przebieg, pierwsza data rejestracji samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN samochodu,

 • dane osobowe osoby fizycznej, udzielającej poręczenia za zobowiązania pożyczkobiorcy, wynikające z umowy pożyczki w zakresie imię, nazwisko, PESEL numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania.

§10

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje, osób poręczających za zobowiązania pożyczkobiorcy).

§11

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

Pozyskanie od Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, który spoczywa na podmiotach przetwarzających Pana/ Pani dane. Odmowa podania danych może stanowić przyczynę odmowy zawarcia przez instytucję finansową umowy z Panią/Panem. Jeżeli podanie danych nie wynika z przepisów prawa, Pana/ Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

§12

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania;

 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;

 • dla celów zawarcia i realizacji umowy pożyczki– przez okres trwania umowy;

 • dla celów zawarcia i realizacji umowy poręczenia – przez okres trwania umowy;

 • dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy pożyczki – przez czas trwania tej umowy;

 • dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy pożyczki lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych’

 • dla ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Spółkę – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń;

 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;

 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

 • dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

 • dla celów archiwalnych – po wygaśnięciu umowy pożyczki dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;

§13

Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółka podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, tj.

 1. Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,

 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,

 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,

 5. CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lublańska 38,

 6. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki (odbiorcy danych), takim jak:

 1. dostawcy usług informatycznych lub teleinformatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;

 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową;

 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania wypłaty pożyczki i realizacji innych rozliczeń z Panią/ Panem np. w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki;

 4. podmiotom współpracującym ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych, wyceny pojazdu stanowiącego zabezpieczenie udzielenia pożyczki- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.

 5. współpracującym kredytodawcom, ilekroć Spółka występuje jako pośrednik finansowy

§14

Automatyczne przetwarzanie danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie w procesie oceny zdolności kredytowej kredytodawca podejmuje/może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez instytucje finansowe model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy pożyczki.

§15

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Opinie klientów

Marek

Marek

Jasne warunki, niewiele formalności, czego chcieć więcej? To pożyczka dla każdego.

Marzena

Marzena

Dzięki pożyczce mogłam sfinansować zagraniczne wakacje językowe mojej córki. Pożyczka zabezpieczona przewłaszczeniem samochodu pozwala wziąć większe kwoty, a auto nadal jest moje. Polecam każdemu, kto potrzebuje wsparcia finansowego.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Marka autokapital.pl jest znakiem towarowym firmy PSF Loans sp. z o. o.

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych lub spółki z grupy kapitałowej PSF Loans.

PSF Loans sp. z o. o. pośrednik na podstawie umów pośrednictwa świadczy usługi pośrednictwa finansowego dla spółek z grupy PSFL Loans i jest umocowany jest do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem umów pożyczki.

Aktualna Lista współpracujących spółek z grupy PSF Loans jest dostępna tutaj.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy nie pobiera od pożyczkobiorcy żadnych opłat za wykonanie czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem, umowy pożyczki.

W przypadku jeśli PSF Loans sp. z. o. o. działa jako pośrednik finansowy za czynności wykonywane przy zawarciu umowy pożyczki otrzymuje wynagrodzenie od pożyczkodawcy.

PSF Loans sp. z o. o. oraz spółki z grupy PSF Loans działają w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz, jeśli ma to zastosowanie Ustawie o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki, udzielanej za pośrednictwem serwisu www.autokapital.pl wynosi 57,73 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 18.217,74 zł (w tym prowizja przygotowawcza 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 295,5,- zł miesięcznie - łącznie 14.040,00,- zł, koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, odsetki 3.260,74 zł), całkowita kwota do zapłaty 33.217,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12-10-2017 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, będącym konsumentem a pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, będącym konsumentem istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@psfl.pl

Infolinia: +48 22 777 49 83 do 90

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy