Polityka Prywatności

§1

Cel Polityki

1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa oraz współpracujących kredytodawców z grupy PSF Loans.

2. Niniejsza polityka zawiera również informacje o zasadach przetwarzania przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich danych osobowych w związku z udzielonym upoważnieniem dla PSF Loans Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, a także upoważnieniem do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. informacji dotyczących składanych zapytań do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy (§16 Polityki).

§2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Konto – oznacza konto w Serwisie;

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/;

Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.autokapital.pl wraz z podstronami; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Spółka lub PSF Loans – oznacza spółkę działającą pod firmą PSF Loans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589; kapitał zakładowy: 200 000,00 zł;

Współpracujący pożyczkodawcy – pożyczkodawcy z grupy PSF Loans, na rzecz których Spółka świadczy usługi pośrednictwa. Lista współpracujących pożyczkodawców dostępna jest na stronie www.autokapital.pl.

§3

Kategorie i zakres danych

1. Osoba fizyczna, która chce zaaplikować o zawarcie umowy ze Spółką z musi podać następujące dane:

a. adres e–mail,

b. numer telefonu,

c. imię,

d. drugie imię,

e. nazwisko,

f. PESEL,

g. obywatelstwo,

h. państwo urodzenia,

i. numer dowodu osobistego,

j. w przypadku klienta zawierającego umowę w celu związanym z działalnością gospodarczą: nazwę firmy, NIP, siedzibę obejmującą ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,

. w przypadku klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej: adres zamieszkania obejmujący ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,

l. numer rachunku bankowego

2. Ponadto Spółka zbiera dane dotyczące pojazdu, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot nabycia lub użyczenia, tj.: marka samochodu, model samochodu, typ samochodu, przebieg, pierwsza data rejestracji samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN samochodu.

3. Ponadto Spółka przetwarza dane osobowe osoby fizycznej, udzielającej poręczenia za zobowiązania klienta, wynikające z umowy zawartej z klientem w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania.

4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub współpracujących pożyczkodawców z grupy PSF Loans.

§4

Spółka oraz ilekroć Spółka występuje w roli pośrednika lub agenta – również współpracujący pożyczkodawcy z grupy PSF Loans, przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. na podstawie Rozporządzenia.

§5

1. Spółka jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

2. Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

3. PSF Loans w zależności od charakteru relacji klientem jest stroną umowy z klientem.

4. PSF Loans świadczy również na rzecz współpracujących pożyczkodawców usługi pośrednictwa i agencyjne.

§6

Bezpieczeństwo danych

1. Spółka wdrażaja zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:

a. analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO,

b. wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 Rozporządzenia,

c. wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 Rozporządzenia.

2. Spółka (jeśli to ma zastosowanie) stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.

3. Spółka oraz współpracujący pożyczkodawcy (jeśli to ma zastosowanie) prowadzą rejestr czynności przetwarzania.

4. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

§7

Dane do kontaktu

1. Ze Spółką, jako administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@autokapital.pl lub telefonicznie pod numer: 48 22 777 49 90.

2. Ze współpracującym pożyczkodawcą, jako administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@autokapital.pl lub telefonicznie pod numer: 48 22 777 49 90.

3. W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e–mail inspektorOD@autokapital.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa).

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§8

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Poniższe zasady przetwarzania danych stosuje się odpowiednio w przypadku gdy stroną umowy z klientem jest Spółka lub odpowiednio którykolwiek z podmiotów z grupy kapitałowej PSF Loans. Lista współpracujących ze Spółką podmiotów dostępna jest na stronie www.autokapital.pl.

Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę lub odpowiednio przez współpracującego pożyczkodawcę w celach:

 • weryfikacji Pana/Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 36–37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 • realizacji umów oraz ustanowieniem zabezpieczeń wykonania umów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 • zawarcia umowy poręczenia, stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 • marketingowych w trakcie obowiązywania umowy z klientem– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych;
 • marketingowych po rozwiązaniu umowy z klientem lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w trakcie obowiązywania umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a po rozwiązaniu umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na zarządzeniu ryzykiem finansowy Spółki i ochronie przed nadużyciami;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na zarządzaniu ryzykiem finansowym Spółki;
 • w celu rozpatrywania Pana/Pani potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

§9

Kategorie przetwarzanych danych

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: adres e–mail, numer telefonu, imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego
 • dodatkowo w przypadku klienta prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę firmy, NIP oraz siedzibę obejmującą: ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,
 • dodatkowo w przypadku klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej adres zamieszkania obejmujący: ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy,
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych,
 • dane dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy : marka samochodu, model samochodu, typ samochodu, przebieg, pierwsza data rejestracji samochodu, numer rejestracyjny, numer VIN samochodu,
 • dane osobowe osoby fizycznej, udzielającej poręczenia za zobowiązania klienta, wynikające z umowy z nim zawartej w zakresie imię, nazwisko, PESEL numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania.

§10

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o zawarcie umowy ze Spółką, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje, osób poręczających za zobowiązania klienta). W przypadku, gdy Spółka korzysta z usług pośredników finansowych lub agentów, dane są przekazywane do Spółki przez pośredników finansowych lub agentów.

§11

Dobrowolność lub obowiązek podania danych

Pozyskanie od Pana/Pani danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, który spoczywa na podmiotach przetwarzających Pana/Pani dane. Odmowa podania danych może stanowić przyczynę odmowy zawarcia przez Spółkę umowy z Panią/Panem. Jeżeli podanie danych nie wynika z przepisów prawa, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

§12

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pana/Pani zobowiązania;
 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;
 • dla celów zawarcia i realizacji umowy – przez okres trwania umowy;
 • dla celów zawarcia i realizacji umowy poręczenia – przez okres trwania umowy;
 • dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy z klientem – przez czas trwania tej umowy;
 • dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania Pana/Pani reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pana/Pani potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • dla ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Spółkę – do momentu przedawnienia Pana/Pani potencjalnych roszczeń;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 • dla celów archiwalnych – po wygaśnięciu umowy zawartej z Klientem dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.

§13

Odbiorcy danych

1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w tym ryzyka prawidłowego wykonania umowy przez Panią/ Pana, tj. podmiotom następującym:

a. Biuro Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,

b. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

c. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,

d. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,

e. CRIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lublańska 38,

f. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/.

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki (odbiorcy danych), takim jak:

a. dostawcy usług informatycznych lub teleinformatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową;

c. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania wypłaty pożyczki i realizacji innych rozliczeń z Panem/Panią w zależności od celu i formy umowy z Panem/ Panią

d. podmiotom współpracującym ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych, wyceny pojazdu stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki;

e. współpracującym podmiotom, ilekroć Spółka występuje jako pośrednik finansowy lub agent.

§14

Automatyczne przetwarzanie danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie; w procesie oceny zdolności kredytowej kredytodawca podejmuje/może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Pana/Panią oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych (podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez instytucje finansowe model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/Pani określonego produktu Spółki. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy ze Spółką.

§15

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§16

Przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich

Poniżej przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich Pana/Pani danych osobowych w związku z udzielonym przez Pana/Panią upoważnieniem dla PSF Loans sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, a także upoważnieniem do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcA. Informacja dla klienta zawierającego umowę w celu związanym z działalnością gospodarczą

Informacja przeznaczona jest dla: – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą* – osób reprezentujących Firmę**:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest*/**: BIG InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora)*/**: info@big.pl (BIG InfoMonitor S.A.), info@bik.pl (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), kontakt@zbp.pl (Związek Banków Polskich).

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora)*/**: iod@big.pl (BIG InfoMonitor S.A.), iod@bik.pl (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), iod@zbp.pl (Związek Banków Polskich).

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych*/**.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

a. a. BIG InfoMonitor w celu:

– udostępnienia informacji gospodarczych lub weryfikacji jakości danych na zlecenie wierzyciela/podmiotu pytającego, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*;

– prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku Administratora, określonegort.art. 27 Ustawy o BIG*;

– udostępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*;

– weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu Firmy, co stanowi uzasadniony interes Administratora**.

b. BIK i ZBP w celu udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*.

6. BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa*/imię i nazwisko**, NIP*, REGON*.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na rzecz BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane*/**.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*/**.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem*.

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wierzyciela/podmiotu pytającego*.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych*/**.

B. Informacja dla klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BIG InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich.

2. Z danym Administratorem można się skontaktować pisemnie (adres siedziby Administratora) lub na adres e-mail: info@big.pl (BIG InfoMonitor S.A.), info@bik.pl (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), kontakt@zbp.pl (Związek Banków Polskich).

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie (adres siedziby Administratora) lub poprzez adres poczty elektronicznej: iod@big.pl (BIG InfoMonitor S.A.), iod@bik.pl (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), iod@zbp.pl (Związek Banków Polskich).

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

a. BIG InfoMonitor w celu:

– udostępnienia informacji gospodarczych lub weryfikacji jakości danych na zlecenie Wierzyciela, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; –

– udostępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; –

– prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku określonrt. w art. 27 Ustawy o BIG.

b. BIK i ZBP w celu udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia/numer PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na rzecz BIG InfoMonitor, BIK i ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt z nami

PSFLoans Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

e-mail: biuro@autokapital.pl
Infolinia: +48 22 777 49 87 do 89

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Partnerzy

Dekra
Związek Banków Polskich
Pożyczka Portal
Loando
Pożyczkodawca Dane osobowe Regulamin serwisu Blog Warunki prywatności Partnerzy

AutoKapital.pl 2016-2023 / All rights reserved