Do prawidłowego funkcjonowania strony jest potrzebna włączona obsługa JavaScript

Polityka Prywatności

§1

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa.

§2

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Dane Osobowe – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182);

Konto – oznacza konto Użytkownika w Serwisie

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowych – oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych;

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki lub osoba, która taką Umowę zawarła ze Spółką

Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.polozyczka.pl wraz z podstronami;

Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Spółka – oznacza spółkę działającą pod firmą PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP  5223074239, REGON 365709589.

§3

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4

 1. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę musi założyć Konto w Serwisie poprzez podanie następujących danych:
  1. adres – mail
  2. numer telefonu komórkowego
  3. imię, nazwisko,
  4. numer PESEL,
  5. serię i numer dowodu osobistego,
  6. adres zamieszkania,
 2. Ponadto Spółka zbiera dane dotyczące pojazdu, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia tj: markę i model samochodu, typ samochodu, przebieg, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług finansowych oferowanych przez Spółkę.

§5

Spółka jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu złożenia pierwszego wniosku o pożyczkę oraz wszelkich danych podawanych przez Użytkownika w ramach dalszego korzystania z usług Spółki.

§6

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w następujących celach:
  1. weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  2. przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej,
  3. bieżącego kontakt z Użytkownikiem,
  4. realizacji umów zawartych z Użytkownikiem,
  5. przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz
  6. wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego,
 2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Spółkę w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).

§7

W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o upoważnienie Spółki do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych, dotyczących zobowiązań Użytkownika.

§8

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich weryfikacji lub poprawienia.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
 3. Użytkownikowi przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§9

 1. Spółka jest uprawniona przekazywać Dane Osobowe Użytkowników partnerom współpracującym ze Spółką w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane. W powyższym trybie dane mogą zostać powierzone miedzy innymi firmom pocztowym, windykacyjnym, utrzymującym systemy informatyczne oraz archiwizacyjnym.
 2. Niezależnie od powyższego dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§10

 1. Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 
  2. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
  4. wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania;
  5. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
  6. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  7. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 2. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@psfl.pl lub telefonicznie pod numer: 48 22 777 49 90.

Polityka prywatności w wersji PDF

Opinie klientów

Arek

Arek

Przyjazne zasady spłaty i miła obsługa, a także bezpieczne warunki pożyczania i szybka wypłata gotówki – to atuty, które niewątpliwie wyróżniają pożyczkodawcę. Polecam!

Ania

Ania

Wypełniłam wniosek i okazało się, że mogę wziąć kwotę, która jest mi niezbędna. Nie czekałam dłużej, wpisałam pozostałe dane i niedługo po wypełnieniu formalności mogłam cieszyć się pieniędzmi. To pożyczkodawca, z którym warto podpisywać umowy.

Wyceń auto online i sprawdź wysokość pożyczki

Pożyczek udziela PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643924, NIP 5223074239, REGON 365709589, kapitał zakładowy 200.000 złotych.

PSF Loans sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu pożyczki wynosi 57,73 %, całkowita kwota pożyczki 15.000,- zł, czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy, oprocentowanie zmienne: 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki 18.217,74 zł (w tym prowizja przygotowawcza 900,- zł, prowizja za obsługę pożyczki 295,5,- zł miesięcznie - łącznie 14.040,00,- zł, koszty ustanowienia zabezpieczenia 17 zł, odsetki 3.260,74 zł), całkowita kwota do zapłaty 33.217,74 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12-10-2017 r.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl . W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr , która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest PSF Loans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 200 lok. 345, 02-486 Warszawa. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku o pożyczkę. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody, podane dane są przetwarzane w celu marketingu produktów własnych PSF Loans Sp. z o. o. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności PSF Loans Sp. z o. o, dostępnej na stronie www.autokapital.pl.

Regulaminu serwisu

Kontakt z nami

PSF Loans Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 200,
02-486 Warszawa
e-mail: biuro@psfl.pl

Infolinia: +48 22 777 49 90

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Partnerzy